ES projekti - FORCAVI

tl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/projekta partneru logo/FORCAVI logo.png tl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/EU_flag_LLP_en.jpg
 
Sanāksme un apmācību kursi Spānijas partneru vadībā
2013.gada 9. un 10.maijā SIVA, Jūrmalā tika organizēta Projekta darba grupas 2.sanāksme, kā arī kursi iepazīstināšanai ar apmācības modeli „Dzīves kvalitāte”, kurus vadīja Spānijas partnera AFANIAS pārstāvji. Apmācībās piedalījās 3 Latvijas, 2 Ungārijas un 2 Itālijas partneru organizāciju pārstāvji - speciālisti, kuri nodrošinās apmācības kursa „Dzīves kvalitāte” ieviešanu. Vairāk informācijas: Aktualitātes 1

tl_files/foto/Forcavi aktualitates 1.jpg

Apmācību modeļa izvērtēšana un pielāgošana
Pēc dalības 2013.gada maijā Spānijas partnera AFANIAS pārstāvju vadītajos kursos un iepazīšanās ar apmācības modeli „Dzīves kvalitāte”, SIVA speciālisti izvērtēja apmācības modeļa kursu saturu un prezentāciju, veica nepieciešamās korekcijas atbilstoši Latvijas specifikai un nodrošināja kursu materiālu sagatavošanu. Vairāk informācijas: Aktualitātes 2.
tl_files/foto/Forcavi aktualitates 2.jpg
 
Kursi speciālistiem par apmācības modeli "Dzīves kvalitāte"
2014.gada 29.janvārī janvārī tika organizēts apmācības seminārs - kursi  35 speciālistiem, kuri strādā sociālo pakalpojumu jomā un ir iesaistīti sociālās atstumtības riskam pakļauto personu dzīvē, lai iepazīstinātu ar apmācības modeli „Dzīves kvalitāte”. Vairāk informācijas: Aktualitātes 3.
tl_files/foto/Forcavi aktualitates 3.jpg
 
Projekta darba grupas sanāksme Ungārijā
2014.gada 3. un 4.aprīlī Budapeštā, Ungārijā norisinājās Projekta darba grupas  ceturtā sanāksme, kurā partnervalstis prezentēja darba grupas paveikto apmācības modeļa ”Dzīves kvalitāte” ieviešanā, tajā skaitā informēja par apmācības semināra norisi, raksturojot gan apmācības vadītājus, viņu ieguldījumu, galvenos secinājumus, gan apmācību semināra dalībniekus un viņu vērtējumu par kursu norisi. Vairāk informācijas: Aktualitātes 4.
tl_files/foto/Forcavi aktualitates 4.jpg
 
Projekta inovācijas prezentēšana Baltijas jūras reģiona konferencē „Profesionālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti. Stratēģiskais virziens”
2014.gada 20.novembrī notikušās Baltijas jūras reģiona konferences „Profesionālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti. Stratēģiskais virziens” ietvaros FORCAVI projekta darba grupas dalībnieces Indra Urdziņa-Merca un Santa Kundziņa kopā ar Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem prezentēja projekta ietvaros paveikto un demonstrēja inovāciju – ka personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem spēj apmācīt citas personas, kā arī diskutēt par dzīves kvalitāti un tās dimensijām. Prezentējot projektu, tika izmantoti tā vadošā partnera AFANIAS (Spānija) izstrādātās prezentācijas moduļa „Dzīves kvalitāte” slaidi, kā arī AFANIAS piedāvātā Dzīves kvalitātes grupēšana dimensijās. Vairāk informācijas: Aktualitātes 5.
tl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/FORCAVI konference 201114/IMG_0353 horizont.jpgtl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/FORCAVI konference 201114/IMG_0384.JPGtl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/FORCAVI konference 201114/IMG_0389.JPG
 
Projekta noslēguma sanāksme Madridē
2014.gada 13. un 14.novembrī Madridē notika FORCAVI projekta noslēguma sanāksme, kurā projekta vadošais partneris AFANIAS (Spānija) prezentēja apmācības modeļa ”Dzīves kvalitāte” ieviešanas gaitu, akcentējot būtiskās atziņas saistībā ar atšķirībām metodoloģijas ieviešanā, kā arī uzsverot klientu piedalīšanās nozīmi savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un sociālo prasmju trenēšanā. Katra partnerorganizācija prezentēja apmācības modeļa ”Dzīves kvalitāte” ieviešanas rezultātus un norādīja, kādu ietekmi ir radījusi apmācības modeļa ieviešana. Svarīgi sanāksmes jautājumi bija saskarsmes veidošana ar mērķgrupas klientiem un pasākumu plāna apspiešana projekta ilgtspējas nodrošināšanai. Vairāk informācijas: Aktualitātes 6.

tl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/Madride/IMG_20141114_104411.jpgtl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/Madride/DSC07043.JPGtl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/Madride/IMG_20141114_104420.jpg

Infografika par FORCAVI projekta ilgtspēju
2014.gada novembrī izstrādāta infografika par FORCAVI projekta ilgtspējas iespējām.
 

tl_files/foto/13.11.2014.FORCAVI.jpg

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projektu FORCAVI (Formacion para la Calidad de Vida) no 2012. - 2014. gadam īsteno Sociālās integrācijas valsts aģentūra sadarbībā ar partneriem no Spānijas, Ungārijas un Itālijas.

Projekta mērķis:

Spānijas pieredzes pārņemšana apmācības modeļa „Dzīves kvalitāte” ieviešanā, lai attīstītu sociālās atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem un cilvēkiem ar intelektuāla rakstura traucējumiem sociālo prasmju apgūšanu, veicinātu sociālo lomu un savu tiesību apzināšanos dzīves kvalitātes uzlabošanai.

 

 
tl_files/parsiva/Projekti/ES_projekti/FORCAVI_print_screen.jpg
 
FORCAVI projekta materiāli
 
FORCAVI projekta partneri
 

 

ES mobilitātes projekts

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammas mobilitātes projekts
Nr.2013-1-LV1-ERA02-05475

Projekta ietvaros 2014.gada maijā īstenotas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas lektoru Ineses Immures un Skaidrītes Baures personāla apmācības mobilitātes Prāgas Kārļa universitātes Mākslas fakultātes Nedzirdīgo studiju institūtā un Čehu zīmju valodas tulku kamerā.

Mobilitātes mērķis:  iepazīties ar šo institūciju darbību, lai uzlabotu savas pedagoģiskās zināšanas, apgūtu čehu pedagoģiskā darba pieredzi zīmju valodas pasniegšanas darba laukā, sagatavojot surdotulkus profesionālajai videi. 

tl_files/foto/Erasmus_SIVA_8.jpg

Inese Immure par pieredzi projektā:
"Šī bija man pirmā iespēja redzēt, kā ārpus Latvijas tiek sagatavoti nedzirdīgajiem tik nepieciešamie tulki, jo studiju programmas „Surdotulks” pasniedzējiem Latvijā uz vietas nav iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju. Tieši šo jauno pieredzi vērtēju kā lielāko ieguvumu no dalības projektā. Pateicoties Erasmus, ieguvu jaunus kontaktus un vasarā braukšu uz Kārļa Universitātes rīkoto Starptautisko zīmju valodas vasaras skolu. Tulku kamerā saņēmu tās veidotos mācību materiālus, ko es un mani programmas „Surdotulks” kolēģi varēs izmantot turpmākajā darbā".
 
Skaidrīte Baure par pieredzi projektā:
"Gatavojoties Erasmus mobilitātei, godīgi saku, mani krietnu laiku  māca bažas – kā es, nedzirdīgs cilvēks, bez tulka  spētu saprasties ar citiem cilvēkiem citā valstī. Mana interese par dalību bija tik ļoti liela, ka biju gatava papildus mācīties gan angļu valodu, gan starptautisko zīmju valodu, lai citā valstī varētu ar nedzirdīgajiem  sarunāties vienā valodā. Patiešām priecājos, ka  man  labi  izdevās pārvarēt valodas barjeru. Vizītes laikā kontaktējoties ar citiem,  jutos droša un līdzvērtīga".

 

tl_files/foto/Erasmus SIVA 1.jpg

tl_files/foto/Erasmus SIVA 2.jpg

tl_files/foto/Erasmus SIVA 3.jpg

tl_files/foto/Erasmus SIVA 4.jpg

tl_files/logo/leonardo_logo.jpg