SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uzsāksies prasmju apmācību programmas

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros  sadarbībā ar SIA “Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” ir izstrādātas  35 jaunas prasmju programmas, kas piemērotas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Prasmju programmas izstrādātas sešās pamatgrupās – neformālās izglītības programmas  atvasinātas no profesionālajām izglītības programmām  “Florists”, “Lietvedis”, “Dārzkopis”, “Galdnieka palīgs”, “Noliktavas darbinieks”  un no amatniecības un vienkāršo profesiju  grupām. 

Prasmju programmu saturā paredzēts vismaz 60 % praktiskās nodarbības, tajā skaitā pieredzes gūšana darba vidē.

Prasmju apmācību programmās pirmie dalībnieki SIVA  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā mācības uzsāks jau janvārī.

Programmu īstenošanā paredzēta  individualizēta pieeja (grupā līdz divām personām), atkarībā no darba prasmju apgūšanas specifikas,  neformālajās izglītības  programmās mācības paredzētas   no četriem mēnešiem līdz pat vienam gadam.

Mācību laikā nodrošināts komplekss sociālās rehabilitācijas atbalsts, regulāras psihologa un karjeras konsultanta konsultācijas, dalībniekiem  nodrošināti arī nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana dienesta viesnīcā un ēdināšana.

Lai pieteiktos prasmju apmācību programmu apguvei, aicinām zvanīt – 26385047 vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi sivaprojekts@siva.gov.lv.

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Aktivitātes: 

SIVA  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uzsāksies prasmju apmācību programmas (04.01.2018.)

SIVA Konsultatīvā padome tiekas kārtējā sanāksmē (28.11.2017.)

SIVA uzsākta profesionālās rehabilitācijas programma kvalifikācijai LIETVEDIS (23.10.2017.)

Latgales reģiona darba devējiem organizēts pasākums “Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīva” (19.10.2017.)

Prezentācijas:

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai (01.08.2017.)

Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām (28.06.2017.)

Prezentācijs:

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

SIVA izstrādās jaunu prasmju sertificēšanas sistēmu un ieviesīs jaunas apmācības programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (30.12.2016.)

 

Pieteikšanās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam (iesniegums)

 

Kontaktinformācija: 

Projekta vadītāja Andra Dietlava
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta vecākais eksperts Ieva Peimane
Kontakttālrunis: +371 26385047
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta jurists/iepirkumu speciālists Kristīne Ohotska
Tālrunis: 29459928
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta eksperts Dace Apine
Kontakttālrunis: +371 20011645
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta psihologs Lauma Jēgere
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta izglītības metodiķis Valdis Bogdanovs
Kontakttālrunis: +371 26950179
e-pasts: Valdis.Bogdanovs@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta karjeras konsultants Edvarts Stelmakers
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta finanšu speciālists Vera Asare
Kontakttālrunis: +371 26316935
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta galvenā grāmatveža vietnieks ESF projekta jautājumos Tatjana Vologžaņina
Kontakttālrunis: +371 28391546
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta sociālais darbinieks Aiga Dārzniece
Kontakttālrunis: +371 27064068
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta pedagogs/skolotājs Māra Fiļina
Kontakttālrunis: +371 27048417
e-pasts: Mara.Filina@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta fizioterapeits Kristīne Dzenava
Kontakttālrunis: +371 29151454
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta sociālais darbinieks Dace Dzelme
e-pasts: Dace.Dzelme@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta ārsts-psihiatrs Danuta Kandele
e-pasts: Danuta.Kandele@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta ergoterapeits Anna Golubeva
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta ārsts Jevgēnijs Šusts 
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015