SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros š.g. 1.augustā uzsākas apmācības profesionālās tālākizglītības programmā “Floristikas pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Florists”. SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas vadītāja Valda Puiše dalībniekiem vēlēja sekmīgi apgūt izvēlēto programmu un sveica ar jauno mācību gadu, kas šogad netradicionāli sācies augustā. 

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola šogad piedāvās vairākas jaunas profesionālās rehabilitācijas programmas, sagatavojot kvalificētus speciālistus.Programmu mērķis ir nodrošināt profesionālās  kvalifikācijas ieguvi un radīt vienlīdzīgas iespējas darba tirgū personām ar smagu invaliditāti, ņemot vērā katras personas veselības stāvokli, attīstības līmeni, sākuma zināšanas un prasmes, intelektuālās un fiziskās spējas un esošo pieredzi. 

Profesionālās tālākizglītības programmā “Floristikas pakalpojumi” paredzēts sagatavot kvalificētus floristus,  kas prot veikt florista darba uzdevumus un pienākumus -  izvēlēties un sagatavot augus un dekoratīvos materiālus, izgatavot galda kompozīcijas, pušķus, vainagus, veikt telpu noformēšanu ar floristikas izstrādājumiem, kopt un stādīt augus un augu kompozīcijas, gatavot un lasīt skici un rasējumu, konsultēt klientu par augu, floristikas izstrādājumu u.c. materiālu uzglabāšanu un kopšanu.

Programmas ilgums ir 1 gads, tās ietvaros teorētisko nodarbību, praktisko nodarbību  individuālā un grupu darbā, un  kvalifikācijas praksē  projekta dalībniekiem  jāapgūst profesionālie mācību priekšmeti –

  • Augu sortiments;
  • Botānika un augu fizioloģija;
  • Floristikas materiālu mācība;
  • Kompozīcija un krāsu mācība;
  • Floristikas izstrādājumu tehnoloģijas;

Mācību programmā iekļautas arī darba tirgum nepieciešamās zināšanas –

  • Likumdošana un tiesiskie pamati;
  • Lietišķā saskarsme;
  • Sabiedrības un cilvēka drošība

Profesionālās tālākizglītības programmas ietvaros paredzēta 480 stundu kvalifikācijas prakse – iespēja pielietot jauniegūtās prasmes un zināšanas potenciālajā darba vietā.

Projekta  ietvaros mācību laikā dalībniekiem tiek nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana dienesta viesnīcā un ēdināšana, atbalsts atbilstoši individuālajam profesionālās rehabilitācijas plānam,  kā arī psihologa, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas.

Lai pieteiktos profesionālās tālākizglītības vai prasmju apmācību programmu apguvei, aicinām zvanīt – 26385047 vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi sivaprojekts@siva.gov.lv

Programma tiek īstenota ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiemintegrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros. sivaprojekts@siva.gov.lv; tālr.: 2638504

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Aktivitātes: 

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai (01.08.2017.)

Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām (28.06.2017.)

           Prezentācijs:

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

SIVA izstrādās jaunu prasmju sertificēšanas sistēmu un ieviesīs jaunas apmācības programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (30.12.2016.)

 

Pieteikšanās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam (iesniegums)

 

Kontaktinformācija: 

Projekta vadītāja Andra Dietlava
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta vecākais eksperts Katrīna Sevruka
Kontakttālrunis: +371 26385047
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta jurists/iepirkumu speciālists Kristīne Ohotska
Tālrunis: 29459928
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta eksperts mērķa grupas interešu pārstāvniecībai Inga Keirāne
Kontakttālrunis: +371 20011645
e-pasts: Inga.Keirane@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta psihologs Lauma Jēgere
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta izglītības metodiķis Valdis Bogdanovs
Kontakttālrunis: +371 26950179
e-pasts: Valdis.Bogdanovs@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta karjeras konsultants Edvarts Stelmakers
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta finanšu speciālists Erna Lipiņa
Kontakttālrunis: +371 26316935
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta galvenā grāmatveža vietnieks ESF projekta jautājumos Tatjana Vologžaņina
Kontakttālrunis: +371 28391546
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta sociālais darbinieks Aiga Dārzniece
Kontakttālrunis: +371 27064068
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta pedagogs/skolotājs Māra Fiļina
Kontakttālrunis: +371 27048417
e-pasts: Mara.Filina@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta fizioterapeits Ilona Kolīte
e-pasts: Ilona.Kolite@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta sociālais darbinieks Dace Dzelme
e-pasts: Dace.Dzelme@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta ārsts-psihiatrs Danuta Kandele
e-pasts: Danuta.Kandele@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta ergoterapeits Anna Golubeva
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta ārsts Madara Bidiņa
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015