Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)  ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001)  ietvaros izstrādājusi piecas jaunas profesionālās tālākizglītības programmas.

Profesionālās tālākizglītības programmas  sagatavotas atbilstoši personu ar smagu invaliditāti veselības stāvoklim un vajadzībām, pielāgojot izglītības programmas apguves garumu un intensitāti. Š.g. maijā Valsts izglītības kvalitātes dienestā saņemtas  licences tālākizglītības programmām:

  • Lietvedis – mācību ilgums 12 mēneši
  • Florists - mācību ilgums 12 mēneši
  • Dārzkopis - mācību ilgums 6 mēneši
  • Noliktavas darbinieks - mācību ilgums 6 mēneši
  • Galdnieka palīgs - mācību ilgums 18 mēneši

 

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā”   finansējums paredzēts, lai  dotu iespēju  50 personām ar smagu invaliditāti darbspējas vecumā iesaistīties un iegūt kvalifikāciju šajās tālākizglītības programmās SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolā, kas  piemērota un labiekārtota mācību un praktisko nodarbību īstenošanai.

Š.g. augustā SIVA plāno uzsākt florista un lietveža tālākizglītības programmu īstenošanu. Interesentus aicinām pieteikties: sivaprojekts@siva.gov.lv; tālr.: 26385047, 20011645.

ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" eksperts, 2017.gada 26.maijā

 

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Aktivitātes: 

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

SIVA izstrādās jaunu prasmju sertificēšanas sistēmu un ieviesīs jaunas apmācības programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (30.12.2016.)

 

Pieteikšanās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam (iesniegums)

 

Kontaktinformācija: 

Projekta vadītāja Andra Dietlava
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta vecākais eksperts Katrīna Sevruka
Kontakttālrunis: +371 26385047
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta jurists/iepirkumu speciālists Kristīne Ohotska
Tālrunis: 29459928
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta psihologs Lauma Jēgere
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta izglītības metodiķis Valda Puiše
Kontakttālrunis: +371 26950179
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta karjeras konsultants Edvarts Stelmakers
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta finanšu speciālists Erna Lipiņa
Kontakttālrunis: +371 26316935
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta galvenā grāmatveža vietnieks ESF projekta jautājumos Tatjana Vologžaņina
Kontakttālrunis: +371 28391546
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta sociālais darbinieks Aiga Dārzniece
Kontakttālrunis: +371 27064068
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta pedagogs/skolotājs Māra Fiļina
Kontakttālrunis: +371 27048417
e-pasts: Mara.Filina@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta fizioterapeits Ilona Kolīte
e-pasts: Ilona.Kolite@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta sociālais aprūpētājs / aprūpētājs Dace Dzelme
e-pasts: Dace.Dzelme@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta ārsts-psihiatrs Danuta Kandele
e-pasts: Danuta.Kandele@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta ergoterapeits Anna Golubeva
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015