Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/47
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Virtuves inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2661,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 20.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 20.03.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEKOLSERVISS", līgumcena EUR 1438,90 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_47_p.docx