Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/66
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sastatņu iegāde pārtikas saldētavai
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 690,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no iepirkuma rezultātu paziņošanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 25.04.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 25.04.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROLUX", līgumcena EUR 660,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_66_p.docx