Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/75
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālo ķīmisko līdzekļu iegāde trauku mazgājamām mašīnām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1415,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas diena
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 20.05.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 20.05.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "MAYERI PROFESSIONAL", līgumcena EUR 1232,50 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_75_p.docx