Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/87-2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu noma atbalsta punktam Jelgavā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1565,64
Līguma izpildes vieta: Nomātajās telpās Jelgavā
Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 16.07.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 16.07.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", līgumcena EUR 1408,68 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_87-2.docx