Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/105
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglas automašīnas noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 24500,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 49 (četrdesmit deviņi) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 02.09.2014. Protokols nr.5;līdz 22.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BALTIJAS AUTONOMA, līgumcena EUR 19845,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5(Lemuma_pienemsana)Izraksts.docx
Liigums1.pdf