Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/19
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Obligātā praktikantu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta:
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 01.februāra līdz 2014.gada 20.jūnijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Līguma noslēgšanas datums 2013.gada 31.janvāris
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: AAS „Gjensidige Baltic” - Ls 157,50 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV