Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/45
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Baseina ūdens laboratoriskā testēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 25.04.2013. līdz 24.04.2015.
Lēmuma pieņemšanas datums: Līgums noslēgts 25.04.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” - Ls 796,16 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV