Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138).

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 

1) iesniegumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;

3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (MK noteikumu Nr.138 1. pielikums) (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem, ja tās vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Papildus informējam, ka pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā var saņemt, ja:

1) ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis;

2) personai piešķirta 1. vai 2. invaliditātes grupa.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojuma sniedzēji:
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga".
Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024, tālrunis: 67520814, fakss 67522801; e-pasts: info@vsacriga.gov.lv, mājas lapa: www.vsacriga.gov.lv

 • VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti". Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024, Berģu iela 160, Rīga, LV - 1024, tālrunis 67994565, fakss 6799486, e-pasts: ezerkrasti@vsacriga.gov.lv (APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA**)
 • VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems". Adrese: Kalnciema 93, Rīga, LV-1046, tālrunis 67615251, fakss 67860091, e-pasts: kalnciems@vsacriga.gov.lv  (APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA***)

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme". Adrese: Pansionāts „Rūja", Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV4234, tālrunis/fakss 64207920, e-pasts: vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv, mājas lapa: www.vsacvidzeme.gov.lv

 • VSAC "Vidzeme" filiāle „Ropaži". Adrese: Pansionāts "Ropaži", Ropažu novads, Ropaži, LV-2135, tālrunis 67918408, 67918308, fakss 67918274, e-pasts: ropazi@vsacvidzeme.gov.lv 
 • VSAC "Vidzeme" filiāle „Rūja". Adrese: Pansionāts "Rūja", Jeru pag., Rūjienas nov., LV-4234, tālrunis/fakss 64263481, 64207920, e-pasts: ruja@vsacvidzeme.gov.lv 
 • VSAC "Vidzeme" filiāle „Valka". Adrese: Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701, tālrunis/fakss 64781259, e-pasts: valka@vsacvidzeme.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale". Adrese: Lielmēmele 1, Lielmēmele, Mazzalves pag., Neretas nov. LV-5133, tālrunis/fakss 65175244, e-pasts: latgale@vsaclatgale.gov.lv, mājas lapa: www.vsaclatgale.gov.lv

 • VSAC "Latgale" filiāle „Kalupe". Adrese: Lielā iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450, tālrunis 65430869, fakss 65407468, e-pasts: kalupe@vsaclatgale.gov.lv
 • VSAC "Latgale" filiāle „Krastiņi". Adrese: Geranimova, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685, tālrunis/fakss 65629907, e-pasts: krastini@vsaclatgale.gov.lv (APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA*)
 • VSAC "Latgale" filiāle „Litene". Adrese: Pansināts "Litene", Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, tālrunis 64474058, 26596828, fakss 64497630, e-pasts: litene@vsaclatgale.gov.lv 
 • VSAC "Latgale" filiāle „Lubāna". Adrese: "Vecumi", Vecumi, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4830, tālrunis/fakss 64894681, 64894640, 26526057, e-pasts: lubana@vsaclatgale.gov.lv
 • VSAC "Latgale" filiāle „Mēmele". Adrese: Lielmēmele 1, Lielmēmele, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133, tālrunis/fakss 65175153, e-pasts: memele@vsaclatgale.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale".Adrese: "Smiltaiņi", Dartija, Iecavas novads, LV-3913, tālrunis/fakss 63960213, e-pasts:zemgale@vsaczemgale.gov.lv, mājas lapas: www.vsaczemgale.gov.lv

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme". Adrese: „Iļģi", Grobiņas pagasts, Grobiņas nov., LV-3430, tālrunis 63490333, fakss 63491118, e-pasts: liepaja@vsackurzeme.gov.lv, mājas lapa: http://www.vsac-kurzeme.lv

 • VSAC "Kurzeme " filiāle „Aizvīķi". Adrese: Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3487, tālrunis 29605248/ 26479371, e-pasts: aizviki@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC "Kurzeme " filiāle „Dundaga". Adrese: Vīdales iela 17, Dundaga, Dundagas nov., LV-3270, tālrunis 63242078, e-pasts: dundaga@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC "Kurzeme" filiāle „Iļģi". Adrese: „Iļģi", Grobiņas pagasts, Grobiņas nov., LV-3430, tālrunis 63490329/ 63490330, e-pasts: ilgi@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC "Kurzeme" filiāle „Gudenieki". Adrese: "Saulrieti", Zinību iela, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312, tālrunis/fakss 63351125, e-pasts: gudenieki@vsackurzeme.gov.lv (APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA*)
 • VSAC "Kurzeme" filiāle „Veģi". Adrese: Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3296, tālrunis 63255147/ 63255128, e-pasts: vegi@vsackurzeme.gov.lv

 • Latvijas Sarkanais Krusts - Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši". Adrese: Stūrīši 8, Laidzes pag. Talsu nov., LV-3280, tālr. 63237736, e-pasts: sac.sturisi@inbox.lv
 • Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”- Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV- 2011, tālr, 67732482, e-pasts: slokas.slimnica@inbox.lv, mājas lapa: www.slokasslimnica.lv
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atsaucība”- Telts iela 1, Rīga, LV- 1004, tālr. 67614429
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības centrs „Ilūkste””- Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes nov., LV-5447,  ar struktūrvienību Sociālās aprūpes nodaļa „Subate”- Sporta iela 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471. Tālr. 26180544, e-pasts: veseliba@ilukste.lv
 • Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis” Daugavpils novada pašvaldība- Lielā iela 43, Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
 • Rūjienas novada pašvaldība, Sociālās aprūpes centrs „Lode” - „Liepkalni”, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248

 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga", "Greiveri", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4102, tālr. 64161333.
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV- 5417, tālr.6540221, 6540225, 6540221.
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa,  Filozofu iela 69, Jelgava, LV 3008, tālr. 63026690, 63012565.
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", Ilgstošas sociālās aprūpes  nodaļa (9.nodaļa), Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads, LV- 4730, tālr. 64731340, 29230444.

* Saskaņā ar Labklājības ministrijas 17.04.2013. vēstuli Nr.36-1-03/908 „Par jaunu klientu ievietošanas pārtraukšanu valsts sociālās aprūpes centros”.

** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 05.12.2016. vēstuli Nr.36-1-0702/2433 “Par jaunu klientu ievietošanas pārtraukšanu Valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga””.

*** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 31.08.2017. vēstuli Nr.36-1-0702/1434 ,,Par pakalpojuma sniedzēja maiņu VSAC ,,Rīga” filiāles ,,Teika” klientiem un jaunu klientu ievietošanas pārtraukšanu VSAC ,,Rīga” filiālēs ,,Teika”, ,,Baldone” un ,,Kalnciems””.

Kontaktinformācija:

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Ieva Leite
Tālrunis: 67771018