Aktualitātes

JPV un SIVA Koledžas studenti piedalījušies Eiropas rehabilitācijas platformas organizētajā darba grupā

25-10-2018 12:06

“The future you(th) want: co-producing recommendations for inclusive societies”.

“Jūsu (jauniešu) nākotnes vēlme: ieteikumu izstrāde iekļaujošām sabiedrībām”.


Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēknis Markuss Jurģelis, Koledžas studenti Zane Zirnīte un Laura Pinkule, un Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas psiholoģe Katarina Krumpļevska no 2018.gada 19.septembra līdz 21.septembrim piedalījās Eiropas rehabilitācijas platformas (turpmāk – EPR) organizētajā darba grupā “The future you-(th) want: co-producing recommendations for inclusive societies”, kas notika Utrehtā, Nīderlandē. Starptautiskā darba grupa strādāja Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programmas Erasmus+ KA3 finansējuma ietvaros. EPR jauniešu darba grupa notika paralēli EPR ikgadējai konferencei, kurā piedalījās Aģentūras direktore Ilona Jurševska un Koledžas vadītāja vietniece Inguna Zuševica.

Darba grupā piedalījās 32 jaunieši (vēstnieki) ar īpašām vajadzībām vecumā līdz 30 gadiem no Beļģijas (European platform for rehabilitation un GTB Flanders vzw), Igaunijas (Astangu Vocational Rehabilitation Centre), Portugāles (Rehabilitation Gaia Professional Center), Spānijas (Foundation INTRAS un Foundation ONCE), Nīderlandes (Strichting Rea College Pluryn un Stiching Heliomare) un Grieķijas (Theotokos Foundation), kā arī viņus pavadošās personas, politiķi un eksperti invaliditātes jomā.

Darba grupas mērķi:
1) veicināt dialogu starp jauniešiem ar īpašām vajadzībām un ekspertiem, pakalpojumu sniedzējiem, lēmumu pieņēmējiem un politiķiem, lai izstrādātu ieteikumus par to, kā iesaistīt jauniešus politikas veidošanā, attīstītu politiķu un jauniešu sadarbību;
2) veidot izpratni par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, pamatojoties uz ES politiskajiem dokumentiem (Pillar of Social Rights, Europe 2020 strategy vai the UNCRPD);
3) izkopt jauniešu saskarsmes un komunikācijas prasmes, mācoties multikulturālā vidē un izmantojot neformālās izglītības metodes, definēt, kādai ir jābūt labai praksei, lai īstenotu iekļaušanos un iesaistīšanos demokrātiskā sabiedrības dzīvē.

Pirmā darba grupas diena sākās ar interaktīvu aktivitāti, kurā dalībniekiem bija iespēja iepazīties vienam ar otru. Pēc tam jaunieši kopā ar pavadošo personu prezentēja plakātu, ko katrs izveidoja par savu valsti. Jauniešiem bija jāiepazīstas ar ES politiskiem dokumentiem un jāizvērtē, kas viņuprāt ir pats svarīgākais šajos dokumentos, ar kādiem šķēršļiem viņi sastopas ikdienas dzīvē un kādas ir viņu prasmes, kas palīdz pārvarēt šos šķēršļus. Zane Zirnīte, Laura Pinkule un Markuss Jurģelis secināja, ka darba vietas pielāgošana, personalizēta veselības aprūpe un iekļaujošā izglītība ir izšķiroši faktori, lai iegūtu darbu un pilnībā piedalītos sabiedriskajā dzīvē. Jauniešu motivācija ir viņu neatlaidība sasniegt dzīves mērķus.

Nākamā aktivitāte veicināja pašrefleksiju, dodot jauniešiem iespēju noteikt savus mērķus un to, kā tos īstenot, izmantojot ārējo atbalstu un savus talantus. Pasākuma koordinatori prezentēja metodi „Individuālais nākotnes plāns”, kas ir saistīta ar ideju par “personalizēto” atbalstu, kurā katrs indivīds pats izvērtē, kāds atbalsts viņam ir nepieciešams un kurš to varētu sniegt.

Aktivitātes “Kopienu padome” mērķis bija veicināt atvērtu dialogu starp dalībniekiem un kritisko domāšanu, kas vērsta uz pašanalīzi. Dalībniekiem tika prezentēti strīdīgi apgalvojumi, kuri bija jāizvērtē.

Pēc diskusijas tika izvirzīti šādi priekšlikumi:
- iestājoties jaunā darba vietā, cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešamas papildus apmācības;
- karjeras konsultantiem ir jāatbalsta cilvēki ar īpašām vajadzībām, lai viņi spētu atrast sev piemērotu darbu;
- joprojām daudzās jomās cilvēkiem ar invaliditāti nav iespējama pilnvērtīga iesaistīšanās sociālajā dzīvē.

Pirmās dienas beigās dalībnieki akcentēja piecas tēmas Manifestam:
1) Centralizēti pakalpojumi un atbalsts;
2) Vienādas nodarbinātības iespējas;
3) Iespējas pierādīt sevi sabiedrībā un darba tirgū;
4) Fokusēties uz personiskiem talantiem un prasmēm;
5) Cilvēku ar īpašām vajadzībām pozitīva tēla veidošana.

Darba grupas otrā diena sākās ar to, ka dalībnieki, fokusējoties uz 5 izvirzītajām tēmām, kopīgi izstrādāja apakš tēmas, lai izveidotu jaudīgu un detalizētu vēstījumu EPR ikgadējās konferences dalībniekiem. Jaunieši uz skatuves prezentēja kopīgiem spēkiem izveidotu Manifestu, kas izvērtās par spēcīgāko un emocionālāko brīdi divu dienu laikā. EPR ikgadējās konferences dalībniekus aizkustināja jauniešu patiesie vārdi. Konferences dalībnieki bija pateicīgi gan par jauniešu uzcītīgo darbu, gan par jauniešu vēlmi prezentēt viņiem būtiskāko attiecībā uz iekļaujošo sabiedrību.

Pēc tam jaunieši piedalījās darba grupā kopā ar EPR ikgadējās konferences dalībniekiem, kurā viņi apsprieda, kā īstenot Manifestā minētos priekšlikumus. Piemēram, tēmas “Cilvēka ar īpašām vajadzībām pozitīva tēla veidošana” ietvaros tika izvirzīti šādi priekšlikumi – demonstrēt cilvēku ar īpašām vajadzībām potenciālu medijos; ieviest studentiem digitālo portfolio; attīstīt studentu ar īpašām vajadzībām sadarbību ar darba devējiem; reprezentēt cilvēku ar īpašām vajadzībām veiksmes stāstus un prezentēt filmas par invaliditāti.

Jaunieši plānoja savu turpmāko darbību, lai noteiktu nepieciešamos soļus tālākai aizsāktā darba attīstībai savā valstī. Zane Zirnīte, Laura Pinkule un Markuss Jurģelis secināja,  ka, lai sabiedrība elastīgāk uztvertu un pieņemtu cilvēkus ar invaliditāti, ir jāveicina jauniešu ar īpašām vajadzībām sastopamību sabiedrībā. Mērķu sasniegšanai būtu nepieciešams atrast līdzīgi domājošus cilvēkus Aģentūrā; uzsākt sadarbību ar Jūrmalas Jauniešu domi; kopā nolemt, kā vislabāk sevi prezentēt sociālajos medijos un palielināt sociālos sakarus.

Pēc atgriešanās, Zane Zirnīte, Laura Pinkule un Markuss Jurģelis atzina, ka dalība starptautiskajā projektā palīdzēja ne tikai iepazīt jaunus cilvēkus no dažādām valstīm, bet arī sniedza spēcīgu vienotības sajūtu un iedvesmoja nākamajiem soļiem iekļaujošas sabiedrības attīstības veidošanā. Jaunieši ir ļoti pateicīgi par unikālo iespēju piedalīties starptautiskajā projektā.

 

 

 

 

 

Iet atpakaļ