Augstākās izglītības programmas

Piedāvājam sekojošas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Izglītības programma - iegūstamā kvalifikācija

Profesionālās prasmes

Cilvēku resursu vadība - personāla speciālists
Mācību ilgums
pilna laika klātienē 2,5 gadi
nepilna laika neklātienē 3 gadi

Kārto personāla lietvedību, sagatavo personāla statistikas pārskatus, organizē darbinieku atlasi, izvēlas konkrētajā situācijā efektīvāko kandidātu meklēšanas veidu, novērtē un veido darbinieku motivācijas sistēmu, veic anketēšanas procesu un intervēšanu.

Grāmatvedība un nodokļi – grāmatvedis
Mācību ilgums
pilna laika klātienē 2,5 gadi
nepilna laika neklātienē 3 gadi

Veic finanšu analīzi un interpretē rādītāju izmaiņas, reģistrē saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros, sagatavo finanšu pārskatus, nodokļu deklarācijas, operatīvos vadības un statistikas pārskatus.

Mārketings un tirdzniecība - mārketinga un tirdzniecības speciālists
Mācību ilgums
pilna laika klātienē 2,5 gadi
nepilna laika neklātienē 3 gadi

Veic tirgus izpēti, mārketinga plāna izstrādi un īstenošanu, sagatavo informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu, pērk un pārdod preces, veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem.

Viesnīcu servisa vadība – viesnīcu pakalpojumu organizators
Mācību ilgums
pilna laika klātienē 2 gadi
nepilna laika neklātienē 2,5 gadi

Uzņem viesus viesnīcā, sagatavo telpas viesu uzņemšanai, veic viesu apkalpošanu restorānā, realizē viesnīcas personāla vadību, plāno struktūrvienības finanses, kontrolē finanses, vada pakalpojumu pārdošanu, pārzina svešvalodas profesionālajā jomā.

Informācijas tehnoloģijas - datorsistēmu un datortīklu administrators
Mācību ilgums
pilna laika klātienē 3 gadi
 

Uzstāda un konfigurē datortehniku, veic  datortehnikas remontus, instalē un konfigurē programmatūru, administrē servisu un failu sistēmu, nodrošina datorsistēmas un datortīklu drošību, sniedz atbalstu lietotājiem, kā arī dokumentē informācijas tehnoloģiju infrastruktūru.

Lietišķo sistēmu programmatūraprogrammētājs
Mācību ilgums
pilna laika klātienē 3 gadi
 

Prot lietot programmatūras izstrādes rīkus, veidot un atkļūdot programmas, projektēt algoritmus un datu struktūras, analizēt programmas kodu, programmē, izmantojot interneta tehnoloģijas, lieto programmatūras testēšanas paņēmienus, veic sistēmu analīzi un projektēšanu.

Surdotulks – surdotulks - valsts finansēta programma.
Mācību ilgums
pilna laika klātienē 2 gadi

Prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, tulko lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā.

Par uzņemšanu lasiet šeit.