Noderīga informācija medicīniskās rehabilitācijas iestādēm

Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (14 dienu kurss) personas ar funkcionēšanas traucējumiem var saņemt pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas (subakūtā etapa) pabeigšanas stacionārā vai dienas stacionārā:

Medicīniskās rehabilitācijas iestāžu kompetence sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā

Lai persona varētu saņemt sociālo rehabilitāciju, medicīniskās rehabilitācijas iestāde:

 • medicīniskās rehabilitācijas kursa laikā nosaka personas funkcionēšanas traucējumus atbilstoši SFK aktivitāšu un dalības līmenī un izvērtē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību, ņemot vērā noteikumu 1.pielikumā un 24.punktā* minētos kritērijus;
 • *Pakalpojums netiek sniegts, ja personas pašaprūpes un mobilitātes spējas pēc Bartela indeksa (noteikumu 3.pielikums) 2., 3. un 10.punktā ir novērtētas ar 0 punktiem vai personai ir medicīniskas kontrindikācijas sociālās rehabilitācijas saņemšanai.

 • izrakstā par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu:
  - sniedz rekomendāciju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;
  - norāda sociālās rehabilitācijas saņemšanas mērķi;
  - norāda informāciju par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai;
  - norāda, ja funkcionēšanas traucējumus izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas.

Nosacījumi, kad pakalpojumu var saņemt tikai kopā ar pavadošo personu

Tikai pavadošās personas klātbūtnē, kura pakalpojuma saņemšanas laikā nodrošina personas ar funkcionēšanas traucējumiem aprūpi (noteikumu 22.punkts), pakalpojumu var saņemt, ja:

 • personas funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 6 punktiem;
 • persona ar funkcionēšanas traucējumiem saņem pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;
 • personai ir ierobežota rīcībspēja, kuras dēļ viņai nepieciešama uzraudzība un aprūpe.

Ja sociālo rehabilitāciju var saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē, piesakoties pakalpojumam sociālajā dienestā, personas dokumentiem jāpievieno pavadošās personas iesniegums vai cits dokuments, kas apliecina gatavību apmaksāt ar pavadošās personas uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus.

Nosacījumi, kad pakalpojums netiek sniegts

Noteikumi paredz nosacījumus, kad pakalpojums netiek sniegts un kad ir jāvērtē citu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamība (noteikumu 24.punkts):

 • personas pašaprūpes un mobilitātes spējas pēc Bartela indeksa (3.pielikums) 2., 3. un 10.punktā ir novērtētas ar 0 punktiem;
 • pastāv noteikumu 25.2.apakšpunktā minētās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
 • pastāv noteikumu 25.3.apakšpunktā minētās kontrindikācijas un sociālās rehabilitācijas institūcijas ārsts konstatē, ka pakalpojuma saņemšana ir kontrindicēta;
 • pastāv noteikumu 22.punktā minētie apstākļi un personai nav nodrošināta pavadošās personas klātbūtne pakalpojuma saņemšanas laikā.

Papildu informācija par izmaiņām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas kārtībā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu koordinē un pakalpojuma sniegšanu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu siva@siva.gov.lv vai zvanot pa tālr.+371 26603310, +371 67771006 vai +371 26543857.