Noderīga informācija sociālajiem dienestiem

Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (14 dienu kurss) personas ar funkcionēšanas traucējumiem var saņemt pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas (subakūtā etapa) pabeigšanas stacionārā vai dienas stacionārā:

Sociālo dienestu kompetence sociālās rehabilitācijas pakalpojuma organizēšanā

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumam, divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas personai sociālajā dienestā jāiesniedz:

 • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
 • aizpildīta funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa (noteikumu 2.pielikums);
 • izraksts (kopija) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ir ierakstīta rekomendācija sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un norādīts tās saņemšanas mērķis.

Sociālais dienests mēneša laikā pēc personas dokumentu saņemšanas:

 • pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti;
 • veic personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējumu pēc Bartela indeksa (noteikumu 3.pielikums). Vērtējumu neveic, ja personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējums pēc Bartela indeksa ir veikts ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma pakalpojumam saņemšanas (tādā gadījumā dokumentiem jāpievieno iepriekš veiktais novērtējums);
 • nosūta dokumentus (noteikumu 19.punkts un 21.2.apakšpunkts) SIVA (t.sk. personas iesniegumu vai citu dokumentu, kas apliecina gatavību apmaksāt ar pavadošās personas uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus noteikumos noteiktajos gadījumos (noteikumu 13.1.apakšpunkts un 22.punkts));
 • atgriež personai iesniegtos dokumentus un neveic personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējumu pēc Bartela indeksa, ja nav iesniegti visi noteikumu 19.punktā minētie dokumenti.

Nosacījumi, kad pakalpojumu var saņemt tikai kopā ar pavadošo personu

Tikai pavadošās personas klātbūtnē, kura pakalpojuma saņemšanas laikā nodrošina personas ar funkcionēšanas traucējumiem aprūpi (noteikumu 22.punkts), pakalpojumu var saņemt, ja:

 • personas funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 6 punktiem;
 • persona ar funkcionēšanas traucējumiem saņem pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;
 • personai ir ierobežota rīcībspēja, kuras dēļ viņai nepieciešama uzraudzība un aprūpe.

Ja sociālo rehabilitāciju var saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē, piesakoties pakalpojumam sociālajā dienestā, personas dokumentiem jāpievieno pavadošās personas iesniegums vai cits dokuments, kas apliecina gatavību apmaksāt ar pavadošās personas uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus.

Pavadošā persona nevar saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vienlaikus ar pavadāmo personu.

Nosacījumi, kad pakalpojums netiek sniegts

Noteikumi paredz nosacījumus, kad pakalpojums netiek sniegts un kad ir jāvērtē citu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamība (noteikumu 24.punkts):

 • personas pašaprūpes un mobilitātes spējas pēc Bartela indeksa (3.pielikums) 2., 3. un 10.punktā ir novērtētas ar 0 punktiem;
 • pastāv noteikumu 25.2.apakšpunktā minētās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
 • pastāv noteikumu 25.3.apakšpunktā minētās kontrindikācijas un sociālās rehabilitācijas institūcijas ārsts konstatē, ka pakalpojuma saņemšana ir kontrindicēta;
 • pastāv noteikumu 22.punktā minētie apstākļi un personai nav nodrošināta pavadošās personas klātbūtne pakalpojuma saņemšanas laikā.

Papildu informācija par izmaiņām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas kārtībā.

Papildu informācija par sociālās rehabilitācijas piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kas atrodama Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu koordinē un pakalpojuma sniegšanu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu siva@siva.gov.lv vai zvanot pa tālr.+371 26603310, +371 67771006 vai +371 26543857.