Sociālā rehabilitācija par valsts budžeta līdzekļiem

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Pakalpojumu var saņemt:

  • personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā* un pēc darbspējīgā vecuma, ja tās strādā, pēc medicīniskās rehabilitācijas, kas sniegta subakūtā periodā;
  • personas ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīgā vecuma, ja tās strādā un, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam, ir nepieciešams saņemt sociālo rehabilitāciju;
  • politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam.

*Saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 11.panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu. Savukārt, likuma "Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 punkts noteic, ka likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums no 62-65 gadiem pieaug pakāpeniski laika periodā no 2014.gada līdz 2025.gadam.

Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

Papildu informācija par izmaiņām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas kārtībā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu koordinē un pakalpojuma sniegšanu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Kontakti
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Tālrunis: +371 67767045
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
E-pasts: siva@siva.gov.lv