Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām - alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām - atkarīgas pilngadīgas personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 06.11.2006. MK noteikumi Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" (turpmāk- noteikumi Nr.914).

Saskaņā ar noteikumiem Nr.914 pilngadīgas personas pakalpojumus var saņemt pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.

Dokumentus pakalpojumu saņemšanai personai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

1) rakstisks iesniegums;

2) narkologa atzinums saskaņā ar noteikumu Nr.914 1.pielikumu, kurā norādīta:

  • personas slimības diagnoze;
  • vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums;
  • norāde, ka personai nav noteikumu Nr.914 2.pielikumā minēto kontrindikāciju (alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošo vielu intoksikācija vai abstinences sindroms, psihotiski traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas dēļ, personības traucējumi ar dekompensāciju, vidēji smaga un smaga garīga atpalicība, somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana (var tikt uzņemti remisijas stāvoklī), izteikti kustību un koordinācijas traucējumi, sabiedriskā bīstamība);

3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs:

  • Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža””, Filozofu ielā 69, Jelgavā, LV-3008

Kontaktinformācija:

Nodaļas vadītāja Solvita Zviedre
Tālrunis: 67771034
E-pasts: Solvita.Zviedre@siva.gov.lv

Eksperte Ina Grēfa
Tālrunis: 67771043
E-pasts: Ina.Grefa@siva.gov.lv