Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Kārtību, kādā politiski represētās personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 31.03.2009. MK noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" (turpmāk- MK noteikumi Nr.279).

Lai politiski represētā persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz:

  • rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu;
  • politiski represētās personas/nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes, ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmums un personas dokumenti tiek nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs: 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). 
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771041, 67771037, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.gov.lv, mājas lapa: www.siva.gov.lv

Kontaktinformācija:

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Dina Tohva
Tālrunis: 67771038
E-pasts: Dina.Tohva@siva.gov.lv

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Inese Šmite
Tālrunis: 67771054
E-pasts: Inese.Smite@siva.gov.lv

Eksperte Kristīne Vanaga (ilgstošā prombūtnē)
Tālrunis: 67771038
E-pasts: Kristine.Vanaga@siva.gov.lv