Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:

AUTO VADĪŠANAS INSTRUKTORS

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti (Klienti). Pakalpojuma ietvaros Klienti iegūst profesionālo izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā. Viena no iespējām, ko pakalpojuma ietvaros savam Klientam piedāvā SIVA ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācību. 

Galvenie pienākumi:

 • apmācīt SIVA profesionālās rehabilitācijas klientus braukt ar transporta līdzekli atbilstoši B kategorijai, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un Ceļu satiksmes drošības noteikumus. 

Prasības:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā  (koledžas) izglītība;
 • pieredze braukšanas mācību instruktora darbā vismaz 5 gadi;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja pieredze vismaz 3 gadi (atbilstoši 13.04.2010. MK noteikumu Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” 19.punkta un 19.3.punkta prasībām);
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office). 

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi, elastīgo darba laiku,
 • stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai (23.saime, IIC līmenis, 7.mēnešalgu grupa, alga līdz 685.00 euro par veselu slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise).

Darba vieta – Slokas iela 61, Jūrmala 

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 13.09.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26419288 (Normunds Smiltnieks)

AUTO APMĀCĪBU TEORĒTISKO PRIEKŠMETU PASNIEDZĒJS

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti (Klienti). Pakalpojuma ietvaros Klienti iegūst profesionālo izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā. Viena no iespējām, ko pakalpojuma ietvaros savam Klientam piedāvā SIVA ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācību.

 Galvenie pienākumi:

 • vadīt B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas teorētisko apmācību SIVA profesionālās rehabilitācijas klientiem.

 Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • transportlīdzekļu vadītāju teorētiskās apmācības pasniedzēja kvalifikācija (ceļu satiksmes reglamentējošo normatīvo aktu un ceļu satiksmes drošības pasniedzēja apliecība);
 • pieredze teorētisko priekšmetu pasniedzēja darbā;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja pieredze vismaz 3 gadi (atbilstoši 13.04.2010. MK noteikumu Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” 19.punkta un 19.1.punkta prasībām);
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office). 

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi, elastīgo darba laiku,
 • stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai (23.saime, IIC līmenis, 10.mēnešalgu grupa, alga līdz 685.00 euro par veselu slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise).

Darba vieta – Slokas iela 61, Jūrmala

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 13.09.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26419288 (Normunds Smiltnieks)

ERGOTERAPEITS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā 

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt klienta spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sociālās prasmes, kā arī vides faktoru ietekmi;
 • izvirzīt terapijas mērķi un sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu;
 • veicinātu personas neatkarību ikdienas nodarbēs;
 • izglītot un apmācīt personas ar hroniskām – progresējošām saslimšanām ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai;
 • konsultēt klientu un tuviniekus par vides pielāgošanu un tehnisko palīglīdzekļu lietošanu;
 • izvērtēt terapijas rezultātus, sniegt rekomendācijas funkcionālās neatkarības uzlabošanai/saglabāšanai personas dzīves vietā;
 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanā personām ar invaliditāti, kuras vēlas saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, un sniegt rekomendācijas jaunas profesijas apgūšanai, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanai vai attīstīšanai.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju ergoterapeits;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • sertifikāts specialitātē tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām, krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • labas saskarsmes spējas;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

 Aģentūra piedāvā

pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 800.00 euro līdz 1070.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 27.09.2019. elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 28260020 (Diāna Čunčule) vai 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova).

LEKTORS

Izsludinām atklātu konkursu
akadēmiskā personāla vēlēšanām uz Koledžas lektora amatiem – 2 amata vietas

Studiju virziena “Tulkošana” studiju programmā “Surdotulks”:
studiju priekšmetos “ Latviešu zīmju valoda”, “Terminoloģija zīmju valodā (mājturība, amatniecība, būvniecība, sociālā joma)”, “Nedzirdīgo zīmju valodas kultūra un starpkultūru saskarsme”, “Latviešu nedzīrdīgo zīmju valoda un tās gramatika”, “Sinhronā tulkošana”.

Prasības pretendentiem:

 • doktora grāds vai maģistra grāds, vai persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā pieci gadi;
 • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas (zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti), mācību metodiskie materiāli (par pēdējiem 6 gadiem);
 • spēja lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus;
 • uzstāšanās ar referātiem konferencēs vai semināros (par pēdējiem 6 gadiem);
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • svešvalodu zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams akadēmiskā amata pienākumu pildīšanai (tai skaitā nodarbību vadīšanai šajās valodās);
 • nepārtraukta akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana (par pēdējiem 6 gadiem).

Mēneša darba algas likme – 782.00 euro

Pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz, jāiesūta pa pastu vai elektroniski Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015 vai pa e-pastu personals@siva.gov.lv :

 • pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kurā ietverta detalizēta pretendenta motivācija, atspoguļojot arī pretendenta izpratni par profesionālo rehabilitāciju, īsumā sniedzot vērtējumu par pretendenta kompetenču pašnovērtējumu atbilstoši vakantajam amatam;
 • pretendenta dzīves gaitas aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv);
 • detalizētu informāciju par pretendentu (par pēdējiem 6 gadiem):
  • zinātnisko darbību un publikācijām;
  • piedalīšanos konferencēs;
  • pedagoģiskā darbība;
  • organizatoriskā darbība;
  • profesionālā pilnveide.
 • dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu, vai Akadēmiskā informācijas centra lēmuma par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu kopiju (uzrādot to oriģinālus);
 • Akadēmiskā informācijas centra izdotu izziņu par to, kādam Latvijas Republikā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs;
 • profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu, kas apstiprina pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā un zinātniskā darba stāžu, kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja nepieciešams);
 • apliecinājumu par atbilstību Izglītības likuma prasībām (pēc klātpievienotā parauga šeit);
 • citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

Konkursa komisijai lēmuma pieņemšanai ir tiesības pieprasīt uzrādīt sagatavotus studiju materiālu komplektus norādītajos studiju virzienos.
Tālrunis informācijai: 29118656 (Inguna Zuševica).

LEKTORS

Izsludinām atklātu konkursu
akadēmiskā personāla vēlēšanām uz Koledžas lektora amatiem – 4 amata vietas 

1. Studiju virzienā “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbība”:
studiju priekšmetā “ Profesionālā angļu valoda”;
studiju priekšmetos “Tūrisma biznesa pamati”, “Tūrisma mārketings un pārdošanas vadība”, “Viesu uzņemšanas dienesta darbības organizācija”;
priekšmetā “ Finanšu un budžeta pamati”.
2. Studiju virzienā “Ekonomika”:
studiju priekšmetos „Lietišķā svešvaloda (angļu)”, “Specializētā svešvaloda (angļu)”;
priekšmetos „Tirgzinības”, „Mārketinga plānošana”, „Patērētāju rīcība tirgū”, “Mācību uzņēmums – mārketingā”;
priekšmetos “Nodokļi un nodevas”, “Revīzija un kontrole”, “Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana”.
3. Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”:
studiju priekšmetos „Lietišķā svešvaloda (angļu)”, “Specializētā svešvaloda (angļu)”;
priekšmetos „Tirgzinības”, “Projektu vadības pamati”.
4. Studiju virzienā „Tulkošana”
studiju priekšmetā „Angļu valoda”.
5. Studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība, datorzinātne”
studiju priekšmetā „Svešvaloda (angļu)”.

Prasības pretendentiem:

 • doktora grāds vai maģistra grāds, vai persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā pieci gadi;
 • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas (zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti), mācību metodiskie materiāli (par pēdējiem 6 gadiem);
 • spēja lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus;
 • uzstāšanās ar referātiem konferencēs vai semināros (par pēdējiem 6 gadiem);
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • svešvalodu zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams akadēmiskā amata pienākumu pildīšanai (tai skaitā nodarbību vadīšanai šajās valodās);
 • nepārtraukta akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana (par pēdējiem 6 gadiem).

Pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz, jāiesūta pa pastu vai elektroniski Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015 vai pa e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv:

 • pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kurā ietverta detalizēta pretendenta motivācija, atspoguļojot arī pretendenta izpratni par profesionālo rehabilitāciju, īsumā sniedzot vērtējumu par pretendenta kompetenču pašnovērtējumu atbilstoši vakantajam amatam;
 • pretendenta dzīves gaitas aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv);
 • detalizētu informāciju par pretendentu (par pēdējiem 6 gadiem):
  • zinātnisko darbību un publikācijām;
  • piedalīšanos konferencēs;
  • pedagoģiskā darbība;
  • organizatoriskā darbība;
  • profesionālā pilnveide.
 • dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu, vai Akadēmiskā informācijas centra lēmuma par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu kopiju (uzrādot to oriģinālus);
 • Akadēmiskā informācijas centra izdotu izziņu par to, kādam Latvijas Republikā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs;
 • profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu, kas apstiprina pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā un zinātniskā darba stāžu, kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja nepieciešams);
 • apliecinājumu par atbilstību Izglītības likuma prasībām (pēc klātpievienotā parauga šeit);
 • citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

Konkursa komisijai lēmuma pieņemšanai ir tiesības pieprasīt uzrādīt sagatavotus studiju materiālu komplektus norādītajos studiju virzienos.

Tālrunis informācijai: 29118656 (Inguna Zuševica)

 

DOCENTS

Izsludinām atklātu konkursu
akadēmiskā personāla vēlēšanām uz Koledžas docenta amatu – 1 amata vieta

Studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība, datorzinātne”:
priekšmetos “ Programmatūras izstrādes rīki un vides”, “Objektorientētā programmēšana”, “Datu struktūras un algoritmi”, “Programmatūras inženierija”, “Tīmekļa tehnoloģijas”, “Biroja darba automatizācija”.

Prasības pretendentiem:

 • doktora grāds vai persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā septiņi gadi;
 • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas (zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti), mācību metodiskie materiāli (par pēdējiem 6 gadiem);
 • spēja lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības unlabor atorijas darbus;
 • zinātniskās pētniecības darbi un inovācijas (par pēdējiem 6 gadiem);
 • uzstāšanās ar referātiem konferencēs vai semināros (par pēdējiem 6 gadiem);
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • svešvalodu zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams akadēmiskā amata pienākumu pildīšanai (tai skaitā nodarbību vadīšanai šajās valodās);
 • nepārtraukta akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana.

Mēneša darba algas likme – 978.00 euro.

Pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz, jāiesūta pa pastu vai elektroniski Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015 vai pa e-pastu personals@siva.gov.lv:

 • pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kurā ietverta detalizēta pretendenta motivācija, atspoguļojot arī pretendenta izpratni par profesionālo rehabilitāciju, īsumā sniedzot vērtējumu par pretendenta kompetenču pašnovērtējumu atbilstoši vakantajam amatam;
 • pretendenta dzīves gaitas aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv);
 • detalizētu informāciju par pretendentu (par pēdējiem 6 gadiem):
  • zinātnisko darbību un publikācijām;
  • piedalīšanos konferencēs;
  • pedagoģiskā darbība;
  • organizatoriskā darbība;
  • profesionālā pilnveide.
 • dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu, vai Akadēmiskā informācijas centra lēmuma par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu kopiju (uzrādot to oriģinālus);
 • Akadēmiskā informācijas centra izdotu izziņu par to, kādam Latvijas Republikā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs;
 • profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu, kas apstiprina pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā un zinātniskā darba stāžu, kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja nepieciešams);
 • apliecinājumu par atbilstību Izglītības likuma prasībām (pēc klātpievienotā parauga šeit);
 • zinātnisko publikāciju saraksts;
 • citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

Konkursa komisijai lēmuma pieņemšanai ir tiesības pieprasīt uzrādīt sagatavotus studiju materiālu komplektus norādītajos studiju virzienos. Tālrunis informācijai: 29118656 (Inguna Zuševica)

 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU UZSKAITES NODAĻAS VADĪTĀJA VIETNIEKS

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošinātvalsts finansētu sociālās rehabilitācijas un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu uzskaiti un koordinēšanu.
 • Nodrošināt administratīvo aktu un citu dokumentu projektu sagatavošanu un izdošanu nodaļas koordinēto sociālo pakalpojumu jomā. Izstrādāt nodaļas iekšējo noteikumu un normatīvo aktu projektus.

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
 • darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā un administratīvo aktu sagatavošanā;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Aģentūra piedāvā:
pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 835.00 euro līdz 950.00 euro (23.saime III B līmenis, 9.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 23.08.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv ar norādi “Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja vietnieks – pretendents” vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām. Tālr. informācijai: 67771034 (Solvita Zviedre).

Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu Aģentūras mājas lapā: http://www.siva.gov.lv/socialie-pakalpojumi.html

 

PROGRAMMĒTĀJS

Galvenie pienākumi:

 • iekšējo informācijas sistēmu funkcionalitātes izstrāde un esošās funkcionalitātes papildināšana;
 • programmatūras uzdevumu izstrāde;
 • esošā koda uzlabošana, veikto izmaiņu dokumentēšana;
 • datu bāžu programmēšana, modelēšana, uzlabošana un ieviešana;
 • lietotāju instrukciju veidošana darbinieku apmācībai darbā ar IS;
 • datu apstrāde, sistematizēšana, analīze.
Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Slokas iela 61 un Slokas iela 68, Jūrmala.
 
Prasības pretendentam:
 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnē, var būt pēdējā kursa students Informāciju tehnoloģijās;
 • pieredze darbā ar MS SharePoint, MySQL, SQL bāzētām sistēmām;
 • vēlama pieredze PHP, HTML programmēšanā, tīkla iekārtu konfigurēšanā (tīkla maršrutētāji, gudrie komutatori); 
 • pārzināt datortehniku, datortīklu aprīkojumu un programmatūru, tīkla servera operētājsistēmu instalēšanu, konfigurēšanu un apkalpošanu, datortīklu aizsardzības organizēšanu un uzturēšanu;
 • latviešu valodas prasme, (B līmeņa 2.pakāpe), angļu valoda (tehniskais līmenis);
 • analītiska domāšana, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, labas komunikācijas un sadarbības prasmes. 
Aģentūra piedāvā:
 • darbu uz nenoteiktu laiku, pilnu vai nepilnu slodzi, ar iespējām strādāt elastīgo darba laiku;
 • atalgojumu vidēji 900.00 euro, sociālās garantijas, t.sk veselības apdrošināšanas polisi.
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.08.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: +37126041800 (Eduards Aļševskis).
 
 

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

Galvenie pienākumi:

 • tehniskā nodrošinājuma (datoru, monitoru, drukas iekārtu, u.c.) uzstādīšana, tehniskais atbalsts un lietotāju apmācība;
 • diagnosticēt un risināt problēmas kas saistītas ar datortehniku un programmatūru;
 • konfigurēt datortehniku un programmatūru;
 • sistēmu apsekošana, jaunu iespēju identificēšana problēmu novēršanā;
 • veikt elektronisko iekārtu montāžu, apkalpošanu un remontu bloku līmenī.
Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Slokas iela 61 un Slokas iela 68, Jūrmala.
 
Prasības pretendentam:
 • vidējā speciālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība IT jomā;
 • latviešu valodas prasme, (B līmeņa 2.pakāpe), angļu valoda (tehniskais līmenis);
 • labas datortehnikas un operētājsistēmu (Microsoft Windows) zināšanas;
 • labas saskarsmes un komunikācijas spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • LAN tīkla uzbūves principu zināšanas.
Aģentūra piedāvā:
 • darbu uz nenoteiktu laiku, pilnu vai nepilnu slodzi, ar iespējām strādāt elastīgo darba laiku;
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai līdz 800.00 euro, sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.08.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. Tālr. informācijai: +37126041800 (Eduards Aļševskis).
 
 

PAVĀRS

Galvenie pienākumi:

 • gatavot aukstos un karstos ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • atalgojumu vidēji 850.00 euro, sociālās garantijas, t.sk veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 30.09.2019. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova), 27405075 (Elvīra Liepiņa).

 

VIESMĪLIS

(2 vakances uz darbinieku prombūtni)

Galvenie pienākumi:

 • klāt brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, saskaņā ar aģentūras prasībām un ievērojot klientu apkalpošanas standartus;
 • pasniegt ēdienus un dzērienus aģentūras klientiem saskaņā ar ēdienkarti un atbilstoši ārsta norādītām diētām;
 • veikt klientu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi klientu labsajūtai un apmierinātībai.

Prasības:

 • pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu (maiņu darbs) profesionālā komandā,
 • atalgojumu vidēji 500.00 euro, sociālās garantijas, t.sk veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 30.09.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova), 27405075 (Elvīra Liepiņa)

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.